1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

PDF Yazdır e-Posta

13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun'' 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

DİR REJİMİ VE 6111 SAYILI KANUN


*    13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun'' 25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

*   Söz konusu Kanun kapsamında 31.12.2010 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler ve gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin izlenecek usul ve esaslarla ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı'nca ''1 Seri No'lu Gümrükler Genel Tebliği (Alacakların Yeniden yapılandırılması)'' 08.03.2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı,

*   Muhtelif neden ve gerekçelere binaen bir af beklentisi ile beklemekte ya da bekletilmekte olan Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma müracaatlarının, anılan 6111 sayılı Kanun ile tanınan imkanlar da dikkate alınarak sonuçlandırılması gerektiği, belirtilmektedir.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ


*   Dahilde İşleme Rejimi 27.01.2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 17.01.2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde işleme Rejimi kararı ve 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ihracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde yürütülmektedir.

*   Bu defa ''İhracat 2011/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'' 12.03.2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış bulunmaktadır.

*   Söz konusu Tebliğ ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Geçici 21. Madde eklenmiş olup, söz konusu maddede '' Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında 1.1.2008- 31.12.2008 tarihleri arasında ithal edilen Gümrük Tarife Cetvelinin 72 ile 79 uncu fasıllarında yer alan eşyanın değerinin belge kapsamındaki toplam ithal değerinin %35'inden fazla olması halinde, ithaline izin verilen eşyanın belge ihracat taahhüdünde yer alan işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılıp belge süresi içerinde ihraç edildiğinin tevsiki kaydıyla, ilgili belgelerin ihracat taahhüdü döviz kullanım oranı aranmaksızın kapatılır.'' Hükmü yer almaktadır.